Ośrodek Kształcenia na Odległość

Zasady rekrutacji

Bieżąca rekrutacja na studia magisterskie trwa od 9 stycznia do 4 lutego 2019r.

Zapis elektroniczny i dostarczenie dokumentów na studia magisterskie tylko do 4.02.2019r.

Warunkiem przyjęcia na studia jest dostarczenie wymaganych przez Komisję Rekrutacyjną dokumentów, po wcześniejszym złożeniu zapisu elektronicznego. O przyjęciu decyduje kolejność dostarczenie kompletu dokumentów. Limit miejsc przyjętych na studia wyznacza Rada Wydziału, po czym jest on zatwierdzany przez Rektora PW. Dziekan może rozszerzyć limit lub zamknąć rekrutację w momencie, gdy liczba złożonych wniosków o przyjęcie przekracza limit.


Prowadzimy rekrutacje na kierunki:

 • Informatyka - Wydział EiTI
 • Informatyka Stosowana - Wydział Elektryczny

Zgłoszenia kandydatów na rok akademicki 2018/2019 realizowane są w dwóch etapach:

 • Letnim - od 9 stycznia do 4 lutego 2019 r.
 • Zimowym - od 2 sierpnia do 14 września 2019 r.

W ramach tej procedury rekrutacyjnej należy dokonać obowiązkowego zapisu elektronicznego www.zapisy.pw.edu.pl

Po rejestracji elektronicznej kandydat otrzyma e-mail powitalny z Ośrodka Kształcenia na Odległość potwierdzający złożenie aplikacji na studia i zaiwerający instrukcję dalszego postępowania.


W ramach rekrutacji kandydaci składają następujące dokumenty:

 • Ankieta osobowa (do pobrania z Witryny kandydatów, informacja o danych do logowania dostarczona będzie
  w e-mailu powitalnym);
 • Ślubowanie (do pobrania z Witryny kandydatów, informacja o danych do logowania dostarczona będzie w e-mailu powitalnym);
 • Aktualny życiorys (CV);
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub licencjackich po okazaniu oryginału.
  Kandydaci, którzy uzyskali dyplom pierwszego stopnia za granicą - obowiązuje procedura legalizacji dokumentu. więcej na temat schematu postępowania>>;
 • Kandydaci, którzy ukończyli inny kierunek niż informatyka proszeni są o dostarczenie suplementu dyplomu oraz sylabusów z zakresu przedmiotów informatyki;
 • Dwustronne ksero dowodu osobistego; ksero może być poświadczony przez szkołę, zakład pracy kandydata lub Politechnikę;
 • Trzy fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35 x 45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
 • Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Opłata rekrutacyjna wynosi 85,00 PLN
  i należy ją wpłacać na nr konta wygenerowany przy rejestracji elektronicznej;

Dokumenty należy dostarczyć:

 • Osobiście w biurze Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO PW, Gmacg Główny PW, pokój 324,
  poniedziałek-piątek w godz. 10-16
 • Pocztą lub kurierem na adres:
  Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO PW, Studia magisterskie,
  Gmach Główny, pok. 324,
  pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa