Ośrodek Kształcenia na Odległość

Zasady rekrutacji

Zasady przyjęć kandydatów na studia drugiego stopnia

Zasady przyjęć określa Załącznik do Uchwały Senatu PW w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, profili kształcenia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach. Poniżej zebrane zostały najważniejsze elementy tych zasad, w szczególności bezpośrednio dotyczące rekrutacji na kierunki koordynowane przez OKNO PW.

 • Kwalifikacje prowadzą Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.
 • Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia II-go stopnia jest ukończenie studiów I-go lub II-go stopnia i posiadanie odpowiednich kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na wybranym kierunku.
 • Niezbędne kompetencje, o których mowa w pkt 2 zdefiniowane są poprzez efekty uczenia się osiągane na odpowiadających studiach I stopnia prowadzonych przez Wydział.
 • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie dokumentów ocenia, czy kandydat spełnia warunki formalne określone w Uchwale Senatu oraz sprawdza, czy kandydat ma kompetencje umożliwiające studiowanie wybranego kierunku studiów.
 • Kandydat, którego poziom kompetencji skutkowałyby obowiązkiem realizacji przedmiotów uzupełniających o łącznym wymiarze przekraczającym 30 punktów ECTS nie jest przyjmowany na studia II stopnia.
 • Jeśli liczba kandydatów spełniających warunki formalne i kompetencyjne przekracza liczbę miejsc Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w pierwszej kolejności przyjmuje kandydatów, którzy mają kompetencje wystarczające do studiowania wybranego kierunku bez konieczności uzupełnień, a następnie wybierani są kandydaci o kompetencjach najbardziej zbliżonych do wymaganych do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Kompetencje osiągane poza systemem kształcenia wyższego mogą być oceniane przez Komisję w rozmowie kwalifikacyjnej.
 • Dla zakwalifikowanych kandydatów wymagających uzupełnienia kompetencji Dziekan wydziału przyjmującego wyznacza przedmioty uzupełniające o łącznym wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS. Przedmioty te kandydat ma obowiązek zaliczyć w podanym przez Dziekana terminie.
 • Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora PW w trybie i terminach określonych w decyzji.

Zasady przyjęć kandydatów na studia drugiego stopnia dla cudzoziemców

Zasady przyjęć dla cudzoziemców na studia w języku polskim określa Załącznik


Prowadzimy rekrutacje na kierunki:

 • Informatyka - Wydział EiTI
 • Informatyka Stosowana - Wydział Elektryczny
 • Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa - Wydział Mechatroniki

Zgłoszenia kandydatów realizowane są w dwóch etapach:

 • Letnim - od 8 stycznia do 31 stycznia (Wydziały: EiTI i Elektryczny)
 • Zimowym - od 1 sierpnia do 13 września (Wydziały: EiTI, Elektryczny, Mechatroniki)

W ramach tej procedury rekrutacyjnej należy dokonać obowiązkowego zapisu elektronicznego www.zapisy.pw.edu.pl

Po rejestracji elektronicznej kandydat otrzyma e-mail powitalny z Ośrodka Kształcenia na Odległość potwierdzający złożenie aplikacji na studia i zaiwerający instrukcję dalszego postępowania.


W ramach rekrutacji kandydaci składają następujące dokumenty:

 • Ankieta osobowa (do pobrania z Witryny kandydatów, informacja o danych do logowania dostarczona będzie
  w e-mailu powitalnym) - Ankieta poświadczona za zgodność z danymi, z dowodu przez notariusza w przypadku wysyłki pocztą;
 • Ślubowanie (do pobrania z Witryny kandydatów, informacja o danych do logowania dostarczona będzie w e-mailu powitalnym);
 • Aktualny życiorys (CV);
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub licencjackich po okazaniu oryginału - ksero dyplomu poświadczone przez notariusza w przypadku wysyłki pocztą.
  Kandydaci, którzy uzyskali dyplom pierwszego stopnia za granicą - obowiązuje procedura legalizacji dokumentu. więcej na temat schematu postępowania>>;
 • Kandydaci, którzy ukończyli inny kierunek niż informatyka proszeni są o dostarczenie suplementu dyplomu oraz sylabusów z zakresu przedmiotów informatyki;
 • Dowód osobisty do wglądu - w przypadku dostarczania dokumentów osobiście;
 • Trzy fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35 x 45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
 • Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Opłata rekrutacyjna wynosi 85,00 PLN
  i należy ją wpłacać na nr konta wygenerowany przy rejestracji elektronicznej;

Dokumenty należy dostarczyć:

 • Osobiście w biurze Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO PW, Gmacg Główny PW, pokój 324,
  poniedziałek-piątek w godz. 10-16
 • Pocztą lub kurierem na adres:
  Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO PW, Studia magisterskie,
  Gmach Główny, pok. 324,
  pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa