Ośrodek Kształcenia na Odległość
Program studiów magisterskich na kierunku Automatyka i Robotyka
- wymagania programowe

Podstawowe grupy przedmiotów i minima programowe pokazuje tabela poniżej.


Grupa przedmiotówLiczba oferowanych przedmiotówMinimum punktów ECTSRazem
UPrzedmioty uzupełniające (licencjaci + inne kierunki)(5 z 7)(30)(30) ECTS
1.Przedmioty podstawowe2 z 41045 ECTS w 1. roku
2.Przedmioty kierunkowe - Modelowanie i analiza systemów2 z 310
3.Przedmioty kierunkowe - Zastosowania informatyki3 z 615
4.Fizyka13
5.Przedmioty ekonomiczno - społeczne25
6.Zjazd kierunkowy15
7.Przedmioty specjalności42045 ECTS w 2. roku
8.Dyplomowanie 222
 Seminarium dyplomowe12
 Praca dyplomowa120
Razem15 (5)90 (30)90 (30)

Szczegółowy harmonogram uruchomień przedmiotów Pobierz


Pierwszy rok studiów poświęcony jest na studia przedmiotów podstawowych i kierunkowych oraz zakończony Zjazdem Kierunkowym. Studentowi do zaliczenia 1. roku studiów potrzeba 45 ECTS, na co składa się 10 przedmiotów z grup 1-6 (w tym zjazd kierunkowy, który wymaga tygodniowej obecności na uczelni, we wrześniu)

Student może podjąć studia na 2. roku mając zaliczonych co najmniej 7 przedmiotów oraz Zjazd kierunkowy.

Drugi rok studiów poświęcony jest na studia i zaliczenie 3 przedmiotów specjalności, projekt zespołowy, przedmiot z grupy ekonomiczno- społecznych: Publication and presentation of research results (ewentualnie uzupełnienie zaliczeń 1. roku), co pozwoli studentowi uzyskać 20 ECTS, oraz na wykonanie pracy dyplomowej, co daje 22 ECTS w procesie dyplomowania.

Program studiów pozostawia studentowi dużo swobody w doborze przedmiotów i kolejności ich zaliczania. W kolejnych latach lista oferowanych w ramach programu studiów przedmiotów wzbogaci się o nowe.

Przedmioty będą uruchamiane raz w roku, a w szczególnych przypadkach dwukrotnie.

Powtarzamy: Zgodnie z programem studiów student powinien drogą zaliczeń uzyskać co najmniej 90 ECTS. Zalecane tempo studiowania to zaliczanie 2, 3 przedmiotów w półsemestrze, co daje studentowi 10-15 pkt na półsemestr i skompletowanie wymagań programowych w 2 lata.

Wniesienie opłaty za 1. rok daje studentowi prawo do wyboru i zaliczania 10 przedmiotów z grup 1-6 (wraz ze Zjazdem kierunkowym). Wybór przedmiotu odbywa się metodą zapisu na przedmiot.

Wniesienie opłaty za 2. rok daje studentowi prawo do wyboru 4 przedmiotów specjalności, oraz przystąpienie do dyplomowania po wniesieniu opłaty dyplomowej.

Program studiów magisterskich na kierunku Automatyka i Robotyka - przedmioty roku 1.

Grupa Przedmioty podstawowe uzupełnia wiedzę studentów w obszarze matematyki i metod matematycznych w informatyce. Student winien zaliczyć co najmniej 2 z nich, wg własnego wyboru.


Przedmioty podstawowePunkty ECTS
1.1Matematyka dyskretna5
1.2Metody numeryczne5
1.3Metody optymalizacji5
1.4Teoria sterowania5

Grupa Przedmioty kierunkowe - Modelowanie i analiza systemów, poszerza wiedzę studentów o obszary ściśle związane z głównym obszarem wiedzy kierunku informatyka. Student winien zaliczyć 1 przedmioty 1 wg własnego wyboru oraz 1 obowiązkowy Niektóre z nich mogą być zalecane przy wyborze określonych specjalności dyplomowania.


Przedmioty kierunkowe - Modelowanie i analiza systemówPunkty ECTS
2.1Inteligentne techniki obliczeniowe5
2.2Organizacja i zarządzanie projektami informatycznymi5
2.3Modelowanie i identyfikacja systemów dynamicznych5

Grupa Przedmioty kierunkowe - Zastosowania informatyki uzupełnia, kompletuje i pogłębia wiedzę studentów zdobytą w trakcie studiów pierwszego stopnia. Student winien zaliczyć co najmniej jeden przedmiot, wg własnego wyboru lub za radą opiekuna oraz dwa obowiązkowe.


Przedmioty kierunkowe - Zastosowania informatykiPunkty ECTS
3.1Zawansowane bazy danych5
3.2Programowanie równoległe i rozproszone5
3.3Zawansowane C++5
3.4Obliczenia rozproszone w klastrach i gridach5
3.5Zawansowane technologie i bezpieczeństwo sieci komputerowych5
3.6Systemy czasu rzeczywistego5
3.7Interfejsy człowiek maszyna5
3.8Zaawansowanie programowanie robotów5

Przedmioty obowiązkowe - zawierają obowiązkową wiedzę z dziedziny fizyki oraz nauk ekonomiczno-społecznych. Przedmiotem obowiazkowym jest również Zjazd kierunkowy, w trakcie którego student zdobywa praktyczne umiejętności związane z materiałem przedmiotów roku 1.


Przedmioty obowiązkowePunkty ECTS
4Fizyczne podstawy transmisji i przechowywania informacji4
5Pozatechniczne aspekty działalności inżynieryjnej w informatyce4
6Zjazd kierunkowy5
Program studiów magisterskich na kierunku Automatyka i Robotyka - przedmioty roku 2.

W ramach Niestacjonarnych Studiów Magisterskich na kierunku Automatyka i Robotyka studenci będą mogli dyplomować się na Wydziale Mechatroniki w specjalności:

  • Automatyka

Student deklaruje specjalność, którą chce studiować przy zapisie na studia. Wybór specjalności oznacza:

  • wybór grupy przedmiotów, z której 4 powinny być zaliczone
  • wybór tematu pracy dyplomowej

Specjalność Automatyka na Wydziale Mechatroniki zorientowana jest na wykształcenie magistra inżyniera automatyka przygotowanego do projektowania urządzeń i nowoczesnych systemów automatyki realizowanych w technice komputerowej lub elektronicznej, przy wykorzystaniu różnorodnych urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Absolwenci potrafią efektywnie stosować techniki komputerowe i oprogramowanie do celów analizy i syntezy złożonych układów regulacji, modelowania statyki i dynamiki układów, oraz tworzenia i wdrażania systemów sterowania nadrzędnego.
Dzięki rozszerzonej wiedzy z dziedziny informatyki są w stanie integrować i rozbudowywać różne systemy IT stosowane w przemyśle. Oferta przedmiotów specjalności jest następująca:


Specjalność: AutomatykaPunkty ECTS
S1.1Synteza mechanizmów decyzyjnych5
S1.2Bezpieczeństwo systemów przemysłowych5
S1.3Przemysłowe systemy sterowania5
S1.4Systemy wizyjne5
S1.5Zarządzanie i harmonogramowanie procesów5
S1.6Projekt zespołowy- Internet rzeczy5
Program studiów magisterskich - dyplomowanie

Student wybiera moment przystąpienia do wykonywania pracy dyplomowej. Może to nastąpić na początku roku akademickiego (początek października), bądź w połowie roku akademickiego (ostatnia dekada lutego). Przystąpienie do pracy dyplomowej połączone jest z wyborem tematu pracy i opiekuna. Zaleca się, aby w tym momencie student miał zaliczone wszystkie przedmioty specjalności, dopuszcza się, aby zostały 2 przedmioty jeszcze nie zaliczone.


Dyplomowanie22 ECTS
Seminarium dyplomowe2 ECTS
Praca dyplomowa20 ECTS

Pracochłonność wykonania pracy dyplomowej pozwala na jej przygotowanie w czasie semestru (dwa półsemestry), czas ten może być zwiększony do 1 roku.

Praca dyplomowa wykonywana jest pod okiem opiekuna.

Zaliczenie Seminarium dyplomowego wymaga przygotowania 2 prezentacji w PowerPoint z nagranymi komentarzami ustnymi:

  • prezentacja wstępna
  • prezentacja końcowa, która jest podstawą prezentacji na egzaminie dyplomowym

Studia kończy egzamin dyplomowy zdawany przed komisją egzaminacyjną Wydziału.

Program studiów magisterskich - program studiów - przedmioty uzupełniające

Absolwenci wyższych uczelni technicznych z dyplomem studiów pierwszego lub drugiego stopnia innych kierunków, mogą podjąć studia według Indywidualnego Programu Studiów, umożliwiającym uzupełnienie zaliczenia brakujących przedmiotów Informatyki w wymiarze dodatkowych 30 ECTS, dla spełnienia wymagań minimum programowego. Listę 5. przedmiotów z podanej niżej listy przedmiotów uzupełniających program studiów ustalają Dziekani Wydziału.

Przedmioty uzupełniające powinny być zasadniczo zaliczone w ciągu 1. roku. Możliwym jest jednoczesne zaliczanie przedmiotów uzupełniających i przedmiotów 1. roku. Zaliczanie przedmiotów uzupełniających i przedmiotów 1. roku nie powinno trwać dłużej, niż 3 lata.Absolwenci kierunku Informatyka innych wyższych uczelni, którzy uzyskali dyplom licencjata, mogą podjąć magisterskie studia wg Indywidualnego Programu Studiów, umożliwiającym uzupełnienie zaliczenia brakujących przedmiotów technicznych w wymiarze dodatkowych 30 ECTS, dla spełnienia wymagań minimum programowego.
Listę przedmiotów uzupełniających program studiów przedstawiono w poniższej tabeli.


Przedmioty uzupełniające – po studiach inżynierskichPunkty ECTS
UI.1Architektura systemów komputerów5
UI.2Sieci komputerowe5
UI.3Algorytmy i struktury danych5
UI.4Bazy danych5
UI.5Programowanie5
Przedmioty techniczne uzupełniające – po studiach licencjackichPunkty ECTS
UT.1Podstawy automatyki6
UT.2Podstawy robotyki6
UT.3PKomputerowe systemy sterowania i zarządzania6
UT.4Automatyzacja procesów dyskretnych6
UT.5Zjazd 4 – Zaawansowane laboratorium kierunkowe6
UT.6Mikroprocesory i systemy wbudowane6