Ośrodek Kształcenia na Odległość
Zasady rekrutacji

Bieżąca rekrutacja na studia inżynierskie trwa od 1 sierpnia do 13 września

Zapis elektroniczny i dostarczenie dokumentów na studia inżynierskie tylko do 13 września.

Warunkiem przyjęcia na studia jest zapis elektroniczny i dostarczenie kompletu dokumentów wymaganych przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną PW. Przyjmowani są wszyscy kandydaci spełniający warunki formalne o ile ich liczba nie przekracza limitów rekrutacyjnych. W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit miejsc o przyjęciu decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna stosująca zasady kwalifikacji podobne jak na studiach stacjonarnych. Załącznik

Przed zgłoszeniem się na studia prosimy o zapoznanie się z kalendarzem roku akademickiego a także Witryną Studia Inżynierskie w której zawarte są informacje dla kandydatów na studia. W Repozytorium znajduje się program studiów, zakresy programowe przedmiotów oraz opłaty.

Zgłoszenia kandydatów prowadzone są w dwu etapach:

 • Etap letni w okresie od 1 sierpnia do 13 września na wydziały:
  • Elektroniki i Technik Informacyjnych, kierunek Elektronika i Telekomunikacja (specjalności: Inżynieria Komputerowa, Techniki Multimedialne, Teleinformatyka)
  • Elektryczny, kierunek Informatyka Stosowana (specjalność: Informatyka Stosowana)
  • Mechatroniki, kierunek Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa (specjalność: Informatyka Przemysłowa)
 • Etap zimowy w okresie od 8 stycznia do 31 stycznia na wydział
  • Elektroniki i Technik Informacyjnych, kierunek Elektronika i Telekomunikacja (specjalności: Inżynieria Komputerowa, Techniki Multimedialne, Teleinformatyka)

Warunkiem przyjęcia na studia jest zapis elektroniczny www.zapisy.pw.edu.pl po którym kandydat otrzyma e-mail powitalny z Ośrodka Kształcenia na Odległość potwierdzający złożenie aplikacji na studia i zawierający instrukcję dalszego postępowania.

W ramach rekrutacji kandydaci składają następujące dokumenty:
 • Ankieta osobowa (do pobrania z Witryny kandydatów, informacja o danych do logowania dostarczona będzie w e-mailu powitalnym) W ankiecie osobowej adres stały to adres w Polsce zaś adres korespondencyjny może być adresem zagranicznym. W przypadku wysyłki dokumentów Poczta Polską lub Kurierem ankieta musi być poświadczona za zgodność danych z dowodem osobistym przez Notariusza.
 • Ślubowanie (do pobrania z Witryny kandydatów, informacja o danych do logowania dostarczona będzie w e-mailu powitalnym)
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości potwierdzona przez Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW po okazaniu oryginału, przy składaniu osobistym dokumentów. W przypadku wysyłania kompletu dokumentów Pocztą Polska lub Kurierem należy wysłać dokument świadectwa dojrzałości poświadczony za zgodność z oryginałem przez Notariusza.
 • Dowód osobisty do wglądu przy osobistym dostarczeniu dokumentów.
 • Trzy fotografie o wymiarach 35x45 w formacie jak do dowodu osobistego, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
 • Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty na poczcie lub wydruk elektroniczny za postępowanie rekrutacyjne. Opłata rekrutacyjna wynosi 85,00 PLN, należy ją wpłacać na nr konta bankowego wygenerowany po zapisie elektronicznym.

Kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą - obowiązuje procedura legalizacji dokumentu - więcej na temat schematu postępowania ze świadectwem maturalnym ukończenia szkoły średniej, uzyskanym poza polskim systemem oświaty w Załączniku

Dokumenty należy dostarczyć:

 • Osobiście w biurze Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO PW, Gmach Główny PW, pokój 324,
  poniedziałek-piątek w godz. 10-16
 • Pocztą lub kurierem na adres:
  Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW, Studia inżynierskie,
  Gmach Główny, pok. 324,
  Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Decyzja o przyjęciu na 1 rok studiów podejmowana będzie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną PW w etapie letnim po 15 września a w etapie zimowym po 10 lutego.

Gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc o przyjęciu decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Studenci przyjęci na I rok studiów zostają zawiadomieni o przyjęciu pocztą zwykłą lub elektroniczną.

Po przyjęciu na studia należy wnieść opłatę w wysokości 1800zł. Wpłata ta wystarcza na pierwsze pół roku nauki jeśli student zapisuje się na przedmioty zgodnie ze swoim programem. Po wyczerpaniu się kwoty 1800zł student wnosi opłatę tylko za przedmioty wybrane do nauki w danym półsemestrze.

Komentarz: Zjazd 1 można zaliczyć wybierając jedną z dwóch możliwości:

 • poprzez uczestniczenie i zaliczenie laboratorium (trwa tydzień, we wrześniu każdego roku)
 • poprzez uczestniczenie i zaliczenie zdalne przedmiotu Podstawy Technologii Informacyjnej wybierając jedną z dwóch edycji w roku akademickim

Język angielski można zaliczyć uczestnicząc w przedmiocie.

  Student w toku studiów powinien zaliczyć trzy poziomy j. angielskiego (w 2,3,4 roku studiów odpowiednio poziom A,B,C lub B,C,D). Jeden kurs trwa trzy półsemestry zima, wiosna, lato i kończy się egzaminem.
  Kurs A,B,C jest odpowiednikiem zaliczenia egzaminu B2 na uczelni.
  Kurs B,C,D jest odpowiednikiem zaliczenia egzaminu B2 i słownictwa technicznego.

Język angielski można zaliczyć uczestnicząc w egzaminie.

 • język angielski C (jeśli wybrana opcja kursów to A,B,C) pod warunkiem pozytywnej oceny z egzaminu, student zostanie zwolniony z uczestnictwa w przedmiotach j. angielski A i B oraz będzie mógł przystąpić do egzaminów z tych kursów.
 • język angielski D (jeśli wybrana opcja kursów to B,C,D) pod warunkiem pozytywnej oceny z egzaminu, student zostanie zwolniony z uczestnictwa w przedmiotach j. angielski B i C oraz będzie mógł przystąpić do egzaminów z tych kursów.

Studenci przyjęci na Zaoczne Studia Inżynierskie na Odległość maja prawa studenckie.

Rekrutacja na studia odbywa się w Ośrodku Kształcenia na Odległość OKNO PW.

Przeniesienie i wznowienie odbywa się w Dziekanatach danego Wydziału. Należy złożyć na odpowiednim formularzu podanie do Dziekana w sprawie przeniesienia czy też wznowienia. Formularze wydawane są przez Dziekanat danego Wydziału.

Osoby skreślone z listy studentów, które kontynuowały zaliczenia przedmiotów mogą wznowić studia dla uzyskania dyplomu, jeżeli uzyskały zaliczenia wszystkich przedmiotów wymaganych programem.

Studentem Zaocznych Studiów Inżynierskich na Odległość można również zostać, zgodnie z §11 Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej, w wyniku:

 • przeniesienia z innej uczelni do Politechniki Warszawskiej
 • zmiany wydziału w ramach Politechniki Warszawskiej
 • przeniesienia w ramach wydziału

Ponadto §12 Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej stwarza możliwość "Wznowienia studiów" zarówno studentom danego wydziału jak i innych wydziałów. Przy przeniesieniach, czy też wznowieniach, uzyskane wcześniej zaliczenia mogą być uznane. Decyzje o przeniesieniach, czy wznowieniach podejmuje Dziekan właściwego Wydziału.