Ośrodek Kształcenia na Odległość
Program studiów magisterskich na kierunkach Informatyka, Informatyka Stosowana
- wymagania programowe

Podstawowe grupy przedmiotów i minima programowe pokazuje tabela poniżej.


Grupa przedmiotówLiczba oferowanych przedmiotówMinimum punktów ECTSRazem
UPrzedmioty uzupełniające (licencjaci + inne kierunki)(5 z 7)(30)(30) ECTS
1.Przedmioty podstawowe2 z 41048 ECTS w 1. roku
2.Przedmioty kierunkowe - Modelowanie i analiza systemów informatycznych2 z 310
3.Przedmioty kierunkowe - Zastosowania informatyki3 z 615
4.Fizyka14
5.Przedmioty ekonomiczno - społeczne14
6.Zjazd kierunkowy15
7.Przedmioty specjalności42042 ECTS w 2. roku
8.Dyplomowanie 322
 Seminarium dyplomowe13
 Pracownia dyplomowa14
 Praca dyplomowa115
Razem15 (5)90 (30)90 (30)

Szczegółowy harmonogram uruchomień przedmiotów Pobierz


Pierwszy rok studiów poświęcony jest na studia przedmiotów podstawowych i kierunkowych oraz zakończony Zjazdem Kierunkowym. Studentowi do zaliczenia 1. roku studiów potrzeba 48 ECTS, na co składa się 10 przedmiotów z grup 1-6 (w tym zjazd kierunkowy, który wymaga tygodniowej obecności na uczelni, we wrześniu)

Student może podjąć studia na 2. roku mając zaliczonych co najmniej 7 przedmiotów oraz Zjazd kierunkowy.

Drugi rok studiów poświęcony jest na studia i zaliczenie 4 przedmiotów specjalności (ewentualnie uzupełnienie zaliczeń 1. roku), co pozwoli studentowi uzyskać 20 ECTS, oraz na wykonanie pracy dyplomowej, co daje 22 ECTS w procesie dyplomowania.

Program studiów pozostawia studentowi dużo swobody w doborze przedmiotów i kolejności ich zaliczania. W kolejnych latach lista oferowanych w ramach programu studiów przedmiotów wzbogaci się o nowe.

Przedmioty będą uruchamiane raz w roku, a w szczególnych przypadkach dwukrotnie.

Powtarzamy: Zgodnie z programem studiów student powinien drogą zaliczeń uzyskać co najmniej 90 ECTS. Zalecane tempo studiowania to zaliczanie 2, 3 przedmiotów w półsemestrze, co daje studentowi 10-15 pkt na półsemestr i skompletowanie wymagań programowych w 2 lata.

Studenci mogą studiować w tempie zwolnionym, indywidualnie dobranym i rozłożyć sobie:

  • zaliczanie przedmiotów 1. roku na półtora, albo na dwa lata
  • zaliczanie przedmiotów 2. roku i dyplomowanie na półtora, albo na dwa lata

Wniesienie opłaty za 1. rok daje studentowi prawo do wyboru i zaliczania 10 przedmiotów z grup 1-6 (wraz ze Zjazdem kierunkowym). Wybór przedmiotu odbywa się metodą zapisu na przedmiot.

Wniesienie opłaty za 2. rok daje studentowi prawo do wyboru 4 przedmiotów specjalności, oraz przystąpienie do dyplomowania po wniesieniu opłaty dyplomowej.

Program studiów magisterskich - przedmioty roku 1.

Grupa Przedmioty podstawowe uzupełnia wiedzę studentów w obszarze matematyki i metod matematycznych w informatyce. Student winien zaliczyć co najmniej 2 z nich, wg własnego wyboru.


Przedmioty podstawowePunkty ECTS
1.1Matematyka dyskretna5
1.2Metody numeryczne5
1.3Metody optymalizacji5
1.4Podstawy teoretyczne informatyki5

Grupa Przedmioty kierunkowe - Modelowanie i analiza systemów informatycznych, poszerza wiedzę studentów o obszary ściśle związane z głównym obszarem wiedzy kierunku informatyka. Student winien zaliczyć 2 przedmioty z 3, , wg własnego wyboru. Niektóre z nich mogą być zalecane przy wyborze określonych specjalności dyplomowania.


Przedmioty kierunkowe - Modelowanie i analiza systemów informatycznychPunkty ECTS
2.1Inteligentne techniki obliczeniowe5
2.2Organizacja i zarządzanie projektami informatycznymi5
2.3Metodyka projektowania systemów5
2.4Modelowanie oprogramowania w języku UML (tylko Elektryczny)5

Grupa Przedmioty kierunkowe - Zastosowania informatyki uzupełnia, kompletuje i pogłębia wiedzę studentów zdobytą w trakcie studiów pierwszego stopnia. Student winien zaliczyć co najmniej 3 przedmioty, wg własnego wyboru, lub za radą opiekuna.


Przedmioty kierunkowe - Zastosowania informatykiPunkty ECTS
3.1Zawansowane bazy danych5
3.2Programowanie równoległe i rozproszone5
3.3Zawansowane C++5
3.4Obliczenia rozproszone w klastrach i gridach5
3.5Zawansowane technologie i bezpieczeństwo sieci komputerowych5
3.6Systemy czasu rzeczywistego5

Przedmioty obowiązkowe - zawierają obowiązkową wiedzę z dziedziny fizyki oraz nauk ekonomiczno-społecznych. Przedmiotem obowiazkowym jest również Zjazd kierunkowy, w trakcie którego student zdobywa praktyczne umiejętności związane z materiałem przedmiotów roku 1.


Przedmioty obowiązkowePunkty ECTS
4Fizyczne podstawy transmisji i przechowywania informacji4
5Pozatechniczne aspekty działalności inżynieryjnej w informatyce4
6Zjazd kierunkowy5
Program studiów magisterskich - przedmioty roku 2.

W ramach Niestacjonarnych Studiów Magisterskich na kierunku Informatyka studenci będą mogli dyplomować się w 3 specjalnościach:

Na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych w specjalnościach:

  • Systemy internetowe wspomagania zarządzania

Na Wydziale Elektrycznym w specjalnościach:

  • Inżynieria oprogramowania
  • Informatyka w biznesie

Student deklaruje specjalność, którą chce studiować przy zapisie na studia. Po zaliczeniu 1. roku może skorygować swój wybór i zmienić specjalność, także, gdy będzie to połączone ze zmianą Wydziału.

Wybór specjalności oznacza:

  • wybór grupy przedmiotów, z której 4 powinny być zaliczone
  • wybór tematu pracy dyplomowej

Specjalność Systemy internetowe wspomagania zarządzania na Wydziale EiTI zorientowana jest na wykształcenie magistra inżyniera informatyka przygotowanego do projektowania i użytkowania złożonych systemów informatycznych, wykorzystujących możliwości jakie stwarzają sieci komputerowe. Oferta przedmiotów specjalności jest następująca:


Specjalność: Systemy internetowe wspomagania zarządzaniaPunkty ECTS
S1.1Synteza mechanizmów decyzyjnych5
S1.2Architektury i technologie systemów internetowych5
S1.3Wspomaganie decyzji5
S1.4Informatyczne systemy zarządzania5
S1.5Zawansowane aplikacje internetowe5
S1.6Zarządzanie i harmonogramowanie procesów5

Specjalność Inżynieria oprogramowania na Wydziale Elektrycznym zorientowana jest na wykształcenie magistra inżyniera informatyka przygotowanego do wykorzystania współczesnych narzędzi do projektowania oprogramowania i jego wykorzystania w złożonych systemach informatycznych. Oferta przedmiotów specjalności jest następująca:


Specjalność: Inżynieria oprogramowaniaPunkty ECTS
S2.1Metodyka projektowania systemów informacyjnych5
S2.2Inżynieria wymagań oprogramowania 5
S2.3Techniki Internetu w biznesie internetowym5
S2.4Testowanie i weryfikacja oprogramowania5
S2.5Prowadzenie projektów IT5
S2.6Modelowanie procesów biznesowych5

Specjalność Informatyka w biznesie na Wydziale Elektrycznym zorientowana jest na wykształcenie magistra inżyniera informatyka przygotowanego do wykorzystania współczesnych systemów informatycznych w korporacjach przemysłowych i organizacjach gospodarczych. Oferta przedmiotów specjalności jest następująca:


Specjalność: Informatyka w biznesiePunkty ECTS
S3.1Informatyczne systemy zarządzania5
S3.2Techniki Internetu w biznesie internetowym5
S3.3Prowadzenie projektów IT5
S3.4Sieci neuronowe w zastosowaniahc biznesowych5
S3.5Modelowanie procesów biznesowych5
S3.6Hurtownie i eksploracja danych5

Podejmując studia wybrałeś Wydział i specjalność dyplomowania. Jeżeli po zaliczeniu 1. roku chcesz zmienić specjalność dyplomowania, co niefortunnie wymaga zmiany Wydziału, to jest to możliwe, a Dziekani pomogą Ci zmienić Wydział zgodnie z Twoją decyzją.

Program studiów magisterskich - dyplomowanie

Student wybiera moment przystąpienia do wykonywania pracy dyplomowej. Może to nastąpić na początku roku akademickiego (początek października), bądź w połowie roku akademickiego (ostatnia dekada lutego). Przystąpienie do pracy dyplomowej połączone jest z wyborem tematu pracy i opiekuna. Zaleca się, aby w tym momencie student miał zaliczone wszystkie przedmioty specjalności, dopuszcza się, aby zostały 2 przedmioty jeszcze nie zaliczone.


Dyplomowanie22 ECTS
Seminarium dyplomowe2 ECTS
Praca dyplomowa20 ECTS

Pracochłonność wykonania pracy dyplomowej pozwala na jej przygotowanie w czasie semestru (dwa półsemestry), czas ten może być zwiększony do 1 roku.

Pracowania dyplomowa i praca dyplomowa wykonywane są pod okiem opiekuna.

Zaliczenie Seminarium dyplomowego wymaga przygotowania 2 prezentacji w PowerPoint opatrzonych nagranymi komentarzami ustnymi:

  • prezentacja wstępna
  • prezentacja końcowa, która jest podstawą prezentacji na egzaminie dyplomowym

Obie prezentacje zostaną udostępnione innym studentom w Internecie do dyskusji.

Studia kończy egzamin dyplomowy zdawany przed komisją egzaminacyjną Wydziału.

Program studiów magisterskich - program studiów - przedmioty uzupełniające

Absolwenci wyższych uczelni technicznych z dyplomem studiów pierwszego lub drugiego stopnia innych kierunków, mogą podjąć studia według Indywidualnego Programu Studiów, umożliwiającym uzupełnienie zaliczenia brakujących przedmiotów Informatyki w wymiarze dodatkowych 30 ECTS, dla spełnienia wymagań minimum programowego. Listę przedmiotów uzupełniających program studiów ustalają Dziekani Wydziału na etapie rekrutacji.

Przedmioty uzupełniające powinny być zasadniczo zaliczone w ciągu 1. roku. Możliwym jest jednoczesne zaliczanie przedmiotów uzupełniających i przedmiotów 1. roku.Przykładowe przedmioty informatyki uzupełniające – po studiach inżynierskichPunkty ECTS
UI.1Zjazd 1 - Podstawy technologii informatycznej4
UI.2Architektura systemów komputerów5
UI.3Systemy operacyjne5
UI.4Sieci komputerowe5
UI.5Algorytmy i struktury danych5
UI.6Bazy danych5
UI.7Programowanie obiektowe5
UI.8Techniki Internetu6
UI.9Inżynieria oprogramowania6

Absolwenci kierunku Informatyka innych wyższych uczelni, którzy uzyskali dyplom licencjata, mogą podjąć magisterskie studia wg Indywidualnego Programu Studiów, umożliwiającym uzupełnienie zaliczenia brakujących przedmiotów technicznych w wymiarze dodatkowych 30 ECTS, dla spełnienia wymagań minimum programowego.
Listę przedmiotów uzupełniających program studiów ustalają Dziekani Wydziału na etapie rekrutacji.


Przykładowe przedmioty techniczne uzupełniające – po studiach licencjackichPunkty ECTS
UT.1Podstawy elektrotechniki i elektroniki6
UT.2Układy elektroniczne i technika pomiarowa6
UT.3Przetwarzanie sygnałów6
UT.4Technika transmisji sygnałów6
UT.5Zjazd 3 - Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa6
UT.6Technika cyfrowa6
UT.7Mikroprocesory i systemy wbudowane6
UT.8Podstawy Telekomunikacji6