Ośrodek Kształcenia na Odległość
O studiach przez Internet

Studia na "odległość"

Ogólnie znane i uznane zalety Kształcenia na Odległość (ang. Distance Education) wynikają z tego, że jest to kształcenie wolne od ograniczeń związanych z miejscem nauczania, czasem nauczania oraz jego tempem.
Są to więc studia przeznaczone dla ludzi pracujących, zajętych, zmuszonych do pogodzenia nauki z wieloma innymi obowiązkami, dla których kształcenie jest połączeniem konieczności, szansy i zawsze dużego wysiłku.
To dla nich opracowano 30 lat temu zaoczny, weekend-owy model studiów, pozwalający studiować w wolne od pracy dni. Jednakże jest to model wymagający spędzania setek godzin w roku w przejazdach pociągami i autobusami. Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej OKNO PW opracował i wprowadził do praktyki nowy model studiowania "na odległość" z wykorzystaniem Internetu, zwany modelem SPRINT. Wzorem dla nas były studia na odległość prowadzone przez Open University w Wielkiej Brytanii i FernUniversität w Niemczech. Zastosowany model oparty jest na założeniu, że studiując na odległość student ma możliwość samodzielnego dobierania:

  • czasu studiowania
  • miejsca studiowania
  • tempa studiowania

W wielu przypadkach jest to wygodne, w wielu przypadkach bez wymienionych udogodnień podjęcie studiów nie byłoby możliwe. Aby ułatwić kształcenie model SPRINT wykorzystuje najnowsze osiągnięcia telekomunikacji, informatyki i technik multimedialnych.

Formy pracy dydaktycznej

Model SPRINT oferuje zajęcia dydaktyczne w trzech najważniejszych postaciach:

  • Przedmiot (np. Fizyka, Matematyka, Teoria obwodów, Bazy danych, itp.) studiowany w określonym czasie półsemestru lub semestru, w oparciu o multimedialny podręczniki, pod opieką wykładowcy, ze spotkaniami na uczelni, ćwiczenia i końcowy egzamin
  • Zjazd laboratoryjny, tygodniowy, wymagający codziennej, wielogodzinnej obecności studenta w laboratoriach uczelni. Każdego dnia, w blokach przed- i popołudniowych, przy bezpośrednim i indywidualnym dostępie do stanowisk laboratoryjnych i komputerowych, pod opieką wykładowców, odbywają się ćwiczenia związane merytorycznie z materiałem przekazywanym w trakcie semestru oraz z tematyką wykładaną w czasie zjazdu
  • Praca dyplomowa: Ostatnie dwa półsemestry poświecone są na wykonanie, pod opieka promotora, projektu dyplomowego związanego tematycznie z przyswojonymi w trakcie studiów zagadnieniami. Po dokonaniu wyboru tematu projektu i zatwierdzeniu przez opiekuna harmonogramu prac, następuje faza realizacji. Postępy prac nad projektami są prezentowane na specjalnym wirtualnym seminarium dyplomowym. Praca dyplomowa prezentowana jest przez studenta w trakcie egzaminu, przed komisją egzaminu dyplomowego

Kontakty z wykładowcą

Podczas studiowania przedmiotu w trakcie półsemestru studenci mają zagwarantowaną opiekę ze strony nauczyciela prowadzącego przedmiot. Korzystając z dostępnych na platformie narzędzi, opiekun prowadzący przedmiot stymuluje proces dydaktyczny: poleca wykonanie określonych zadań, sprawdza rozwiązania, pomaga studentowi w przyswojeniu materiału udzielając wyjaśnień, sprawdza postępy w nauce, podejmuje próbę kreatywnego ustosunkowania studenta do przekazywanych w ramach przedmiotu treści merytorycznych.

Zajęcia stacjonarne, ćwiczenia rachunkowe i projektowe

W trakcie trwającego 8 tygodni półsemestru, w ramach odbywanego przedmiotu, organizowane są na terenie Uczelni jednodniowe zajęcia i ćwiczenia projektowe, raz, bądź dwa razy w półsemestrze (zwykle w soboty). W trakcie zajęć wykonywane są zadania projektowe, dyskutowane bezpośrednio z prowadzącym problemy i zagadnienia, pojawiające się w trakcie przyswajania materiału.

Kalendarz roku akademickiego

Rok akademicki podzielony jest na 4 półsemestry: jesienny, zimowy, wiosenny i letni, trwające po 8 tygodni każdy, zakończone dwutygodniowymi sesjami egzaminacyjnymi. Podział roku na 4 części, a nie na 2, jak to ma miejsce w przypadku studiów stacjonarnych, jest rezultatem wprowadzania zasady, aby studiujący studiował jednocześnie jak najmniejszą liczbę przedmiotów, zwykle 2, ale czasami 1 lub 3.

Zaliczenia i egzaminy

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu przeprowadzanego w siedzibie Uczelni w terminach sesji egzaminacyjnych wyznaczonych w kalendarzu roku akademickiego. W soboty 8. i 10. tygodnia półsemestru studenci przyjeżdżają na Uczelnię i wykonują zadania egzaminacyjne. W przypadku wielu przedmiotów część punktów niezbędnych do ich zaliczenia może być uzyskiwana na drodze wykonania zadań, ćwiczeń lub projektów przesyłanych w trakcie trwania edycji przedmiotu.

Regulamin Studiów

Studenci podlegają Regulaminowi studiów w Politechnice Warszawskiej Pobierz regulamin >>
Mogą również ubiegać się o stypendia naukowe i socjalne według zasad przyjętych na poszczególnych wydziałach.

Formy studiowania

Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej oferuje zbiór przedmiotów i zjazdów zgodnych z programem studiów niestacjonarnych na odległość różnych kierunków i specjalności. Z oferty tej można skorzystać w rozmaity sposób.

  • Można zostać studentem regularnym niestacjonarnych studiów inżynierskich lub magisterskich Politechniki Warszawskiej i zaliczając kolejne przedmioty otrzymać dyplom inżyniera, lub magistra inżyniera. Aby zostać studentem regularnym trzeba się zapisać na studia w okresie rekrutacji.
  • Można studiować jedynie wybrane przedmioty, lub grupy przedmiotów z dowolnego roku studiów w sposób przewidziany dla studentów krótkoterminowych. Aby studiować wybrane przedmioty trzeba się zapisać na nie przed półsemestrem lub semestrem w którym dany przedmiot będzie prowadzony.

Narzędzia pracy studenta

Podstawowym narzędziem pracy studenta jest komputer połączony z Internetem. Podczas studiów student korzysta z platformy administracyjnej i platformy edukacyjnej. Poprzez platformę administracyjną student zapisuje się na przedmioty oraz może monitorować stan swoich zaliczeń i opłat. Platforma edukacyjna umożliwia m.in. korzystanie z materiałów dydaktycznych, umieszczanie rozwiązań zadań i projektów oraz komunikację synchroniczną i asynchroniczną z wykładowcami i innymi studentami.