Studia na Odległość

Ogólnie znane i uznane zalety Kształcenia na Odległość (ang. Distance Education) wynikają z tego, że jest to kształcenie wolne od ograniczeń związanych z miejscem nauczania, czasem nauczania oraz jego tempem.

Są to studia przeznaczone dla ludzi pracujących, zajętych, zmuszonych do pogodzenia nauki z wieloma innymi obowiązkami, dla których kształcenie jest połączeniem konieczności, szansy i zawsze dużego wysiłku.

To dla nich opracowano kilkadziesiąt lat temu zaoczny, weekend-owy model studiów, pozwalający studiować w wolne od pracy dni. Jednakże jest to model wymagający wielokrotnego przyjeżdżania na uczelnię i spędzania setek godzin w roku w przejazdach. Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej OKNO PW opracował i wprowadził w 2001 roku do praktyki model studiowania "na odległość" z wykorzystaniem Internetu, zwany modelem SPrINT (Studia Przez INTernet). Wzorem dla nas były studia na odległość prowadzone przez Open University w Wielkiej Brytanii i FernUniversität w Niemczech.

Zastosowany model oparty jest na założeniu, że studiując na odległość student ma możliwość samodzielnego dobierania czasu i tempa studiowania, a pobyty na uczelni ograniczone są do zajęć praktycznych, egzaminów i konsultacji. Aby ułatwić kształcenie model SPRINT wykorzystuje najnowsze osiągnięcia telekomunikacji, informatyki i technik multimedialnych.

Formy pracy dydaktycznej

Model SPRINT oferuje zajęcia dydaktyczne w trzech najważniejszych postaciach:

  • Przedmiot (np. Fizyka, Matematyka, Teoria obwodów, Bazy danych, itp.) studiowany pod opieką wykładowcy, w określonym czasie półsemestru lub semestru. W trakcie edycji przedmiotu na platformie edukacyjnej udostępnione są materiały dydaktyczne oraz zamieszczane są zadania, projekty lub ćwiczenia do wykonania przez studentów. Studenci kontaktują się z wykładowcami za pośrednictwem platformy. Poza tym dla każdego przedmiotu zaplanowane są weekendowe spotkania (konsultacje) na uczelni. Każdy przedmiot zakończony jest egzaminem przeprowadzanym w formie dostosowanej do przedmiotu;
  • Zjazd laboratoryjny, wymagający codziennej, wielogodzinnej obecności studenta w laboratoriach uczelni. Każdego dnia, w blokach przed- i popołudniowych, przy bezpośrednim i indywidualnym dostępie do stanowisk laboratoryjnych i komputerowych, pod opieką wykładowców, odbywają się ćwiczenia związane merytorycznie z materiałem przekazywanym w trakcie semestru oraz z tematyką wykładaną w czasie zjazdu. Zjazdy odbywają się zwykle od poniedziałku do piątku w okresie wakacyjnym (student wybiera termin w czerwcu lub we wrześniu) ;
  • Praca dyplomowa - ostatnie dwa półsemestry poświęcone są na wykonanie, pod opieka promotora, projektu dyplomowego związanego tematycznie z przyswojonymi w trakcie studiów zagadnieniami. Po dokonaniu wyboru tematu projektu i zatwierdzeniu przez opiekuna harmonogramu prac, następuje faza realizacji. Postępy prac nad projektami są prezentowane na specjalnym wirtualnym seminarium dyplomowym.
    Praca dyplomowa prezentowana jest przez studenta w trakcie egzaminu, przed komisją egzaminu dyplomowego.

Kontakty z wykładowcą

Podczas studiowania przedmiotu w trakcie półsemestru studenci mają zagwarantowaną opiekę ze strony nauczyciela prowadzącego przedmiot. Korzystając z dostępnych na platformie narzędzi, opiekun prowadzący przedmiot stymuluje proces dydaktyczny: poleca wykonanie określonych zadań, sprawdza rozwiązania, pomaga studentowi w przyswojeniu materiału udzielając wyjaśnień, sprawdza postępy w nauce, podejmuje próbę kreatywnego ustosunkowania studenta do przekazywanych w ramach przedmiotu treści merytorycznych.

Zajęcia stacjonarne, ćwiczenia rachunkowe i projektowe

W trakcie trwającego 8 tygodni półsemestru, w ramach odbywanego przedmiotu, w dwie soboty organizowane są na terenie Uczelni zajęcia stacjonarne. W trakcie zajęć wykonywane są zadania projektowe, dyskutowane bezpośrednio z prowadzącym problemy i zagadnienia, pojawiające się w trakcie przyswajania materiału.

Kalendarz roku akademickiego

Rok akademicki podzielony jest na 4 półsemestry: jesienny, zimowy, wiosenny i letni, trwające po 8 tygodni każdy, zakończone dwutygodniowymi sesjami egzaminacyjnymi. Podział roku na 4 części, a nie na 2, jak to ma miejsce w przypadku studiów stacjonarnych, jest rezultatem wprowadzania zasady, aby studiujący studiował jednocześnie jak najmniejszą liczbę przedmiotów, zwykle 2, ale czasami 1 lub 3.

Zaliczenia i egzaminy

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu przeprowadzanego w siedzibie Uczelni w terminach sesji egzaminacyjnych wyznaczonych w kalendarzu roku akademickiego. W soboty 8. i 10. tygodnia półsemestru studenci przyjeżdżają na Uczelnię i wykonują zadania egzaminacyjne. W przypadku wielu przedmiotów część punktów niezbędnych do ich zaliczenia może być uzyskiwana na drodze wykonania zadań, ćwiczeń lub projektów przesyłanych w trakcie trwania edycji przedmiotu.

Programy studiów

Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej koordynuje studia niestacjonarne prowadzone w formie „na odległość”, zapewniając obsługę administracyjną i informatyczną oraz kontakt z dziekanatami wydziałów oferującymi programy studiów. Po zakończeniu studiów absolwent otrzymuje dyplom zgodny z wybranym kierunkiem studiów, wydany przez odpowiedni wydział. Więcej informacji na temat oferty programowej znajdą Państwo na stronach Studia-I-stopnia oraz Studia-II-stopnia

Regulamin Studiów

Studenci podlegają Regulaminowi studiów w Politechnice Warszawskiej (Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej / Regulaminy / Wewnętrzne akty prawne / BIP PW - Biuletyn Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej). Mogą również ubiegać się o stypendia naukowe i socjalne według zasad przyjętych na poszczególnych wydziałach.

Narzędzia pracy studenta

Podstawowym narzędziem pracy studenta jest komputer połączony z Internetem.

Podczas studiów student korzysta z systemu administracyjnego USOS PW i platformy edukacyjnej Moodle. Poprzez system USOS student zapisuje się na przedmioty oraz może monitorować stan swoich zaliczeń i opłat. Platforma edukacyjna umożliwia m.in. korzystanie z materiałów dydaktycznych, umieszczanie rozwiązań zadań i projektów oraz komunikację synchroniczną i asynchroniczną z wykładowcami i innymi studentami.