Informatyka

Program studiów II stopnia - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kończąc studia uzyskujesz kwalifikację pełną na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji i odpowiadającym mu poziomie europejskiej ramy kwalifikacji (wykształcenie wyższe, drugiego stopnia, tytuł magister inżynier). Kwalifikacje opisane są poprzez zestaw efektów kształcenia. To są nowe pojęcia i zostały wprowadzone po to, aby móc porównywać poziom wykształcenia uzyskanego na różnych uczelniach. Ma to również ułatwić podejmowanie i kontynuowanie studiów w europejskich ośrodkach akademickich czyli zapewnić tzw. mobilność międzynarodową. Pojęcie kwalifikacji należy rozumieć jako poziom wykształcenia, a efekty kształcenia określają kompetencje uzyskane w wyniku studiów. To efekty kształcenia określają co wiesz i umiesz po ukończeniu studiów. Efekty kształcenia zastąpiły dawniej stosowane standardy kształcenia. Na poziomie krajowym zostały zdefiniowane obszarowe efekty kształcenia podzielone na 3 grupy: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne. W odniesieniu do kierunków studiów magisterskich obowiązują efekty kształcenia w obszarze nauk technicznych. Studiując na danym kierunku uzyskujesz kierunkowe efekty kształcenia, które w pełni pokrywają się z efektami obszarowymi. Każdy prowadzony przedmiot ma ściśle zdefiniowane efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych. Opisy przedmiotów w postaci kart przedmiotów (sylabusów) zawierają tematykę zajęć oraz efekty jakie uzyskasz w ramach tego przedmiotu, a także w jaki sposób prowadzący przedmiot sprawdzi te efekty. Sylabusy przedmiotów dostępne w USOSweb.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwenci zaocznych studiów drugiego stopnia na specjalności Systemy internetowe wspomagania zarządzania są przygotowani do projektowania, wdrażania i użytkowania informatycznych systemów zarządzania i wspomagania decyzji. Posiadają niezbędną i aktualną wiedzę ogólną i umiejętności w zakresie podstaw teoretycznych informatyki, matematyki dyskretnej, metod optymalizacji, metodyki projektowania systemów informacyjnych, projektowania i eksploatacji zaawansowanych baz danych, programowania równoległego i rozproszonego oraz inteligentnych technik obliczeniowych a także wiedzę i umiejętności specjalistyczne dotyczące syntezy mechanizmów decyzyjnych, zarządzania i harmonogramowanie procesów, projektowania i pielęgnacji systemów wspomaganie decyzji, projektowania informatycznych systemów zarządzania. Umożliwia to realizację wymienionych zadań ogólnych. Odpowiedni zakres wiedzy podstawowej przygotowuje także absolwentów do samodzielnego rozwiązywania nowych, złożonych zadań projektowych oraz publikowania uzyskanych rezultatów. Absolwenci są też przygotowani do samodzielnego poznawania i efektywnego wdrażania najnowszych technologii budowy inteligentnych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie we współczesnym biznesie.

Podstawowe grupy przedmiotów na kierunkach Informatyka

Grupa przedmiotów Liczba oferowanych przedmiotów Minimum punktów ECTS Razem
1. Przedmioty podstawowe 2 z 4 10 48 ECTS
(w pierwszym roku)
2. Przedmioty kierunkowe - Modelowanie i analiza systemów informatycznych 2 z 3 10  
3. Przedmioty kierunkowe - Zastosowania informatyki 3 z 6 15  
4. Fizyka 1 4  
5. Przedmioty ekonomiczno - społeczne 1 5  
6. Zjazd kierunkowy 1 5  
7. Przedmioty specjalności 4 20 42 ECTS
(w drugim roku)
8. Dyplomowanie 3 22  
  Seminarium dyplomowe 1 2  
  Pracownia dyplomowa 1 5  
  Praca dyplomowa 1 15  
Razem   15 90  90 

Szczegółowy harmonogram uruchomień przedmiotów: 

Plan uruchomienia przedmiotów zawiera harmonogram prowadzenia przedmiotów inżynierskich, które należy uzupełnić w ramach różnic programowych: