Kierunek: Informatyka

Oferta przedmiotów, wymagania programowe

Program studiów obowiązujący na kierunkach Informatyka

Podstawowe grupy przedmiotów i minima programowe pokazuje tabela poniżej.

Grupa przedmiotów Liczba oferowanych przedmiotów Minimum punktów ECTS Razem
1. Przedmioty podstawowe 2 z 4 10 48 ECTS w 1. roku
2. Przedmioty kierunkowe - Modelowanie i analiza systemów informatycznych 2 z 3 10
3. Przedmioty kierunkowe - Zastosowania informatyki 3 z 6 15
4. Fizyka 1 4
5. Przedmioty ekonomiczno - społeczne 1 4
6. Zjazd kierunkowy 1 5
7. Przedmioty specjalności 4 20 42 ECTS w 2. roku
8. Dyplomowanie 3 22
  Seminarium dyplomowe 1 3
  Pracownia dyplomowa 1 4
  Praca dyplomowa 1 15
Razem 15  90  90 

Szczegółowy harmonogram uruchomień przedmiotów: 

Pierwszy rok studiów poświęcony jest na studia przedmiotów podstawowych i kierunkowych oraz zakończony Zjazdem Kierunkowym. Studentowi do zaliczenia 1. roku studiów potrzeba 48 ECTS, na co składa się 10 przedmiotów z grup 1-6 (w tym zjazd kierunkowy, który wymaga tygodniowej obecności na uczelni, w czerwcu lub sierpniu)

Student może podjąć studia na 2. roku mając zaliczonych co najmniej 7 przedmiotów oraz Zjazd kierunkowy.

Drugi rok studiów poświęcony jest na studia i zaliczenie 4 przedmiotów specjalności (ewentualnie uzupełnienie zaliczeń 1. roku), co pozwoli studentowi uzyskać 20 ECTS, oraz na wykonanie pracy dyplomowej, co daje 22 ECTS w procesie dyplomowania.

Program studiów pozostawia studentowi dużo swobody w doborze przedmiotów i kolejności ich zaliczania. W kolejnych latach lista oferowanych w ramach programu studiów przedmiotów wzbogaci się o nowe.

Przedmioty będą uruchamiane raz w roku, a w szczególnych przypadkach dwukrotnie.

Powtarzamy: Zgodnie z programem studiów student powinien drogą zaliczeń uzyskać co najmniej 90 ECTS. Zalecane tempo studiowania to zaliczanie 2, 3 przedmiotów w półsemestrze, co daje studentowi 10-15 pkt na półsemestr i skompletowanie wymagań programowych w 2 lata.

Studenci mogą studiować w tempie zwolnionym, indywidualnie dobranym i rozłożyć sobie:

  • zaliczanie przedmiotów 1. roku na półtora, albo na dwa lata
  • zaliczanie przedmiotów 2. roku i dyplomowanie na półtora, albo na dwa lata

Wniesienie opłaty za 1. rok daje studentowi prawo do wyboru i zaliczania 10 przedmiotów z grup 1-6 (wraz ze Zjazdem kierunkowym). Wybór przedmiotu odbywa się metodą zapisu na przedmiot.

Wniesienie opłaty za 2. rok daje studentowi prawo do wyboru 4 przedmiotów specjalności, oraz przystąpienie do dyplomowania po wniesieniu opłaty dyplomowej.

Program studiów magisterskich - przedmioty roku 1.

Grupa Przedmioty podstawowe uzupełnia wiedzę studentów w obszarze matematyki i metod matematycznych w informatyce. Student winien zaliczyć co najmniej 2 z nich, wg własnego wyboru.

Przedmioty podstawowe Punkty ECTS
1.1 Matematyka dyskretna 5
1.2 Metody numeryczne 5
1.3 Metody optymalizacji 5
1.4 Podstawy teoretyczne informatyki 5

Grupa Przedmioty kierunkowe - Modelowanie i analiza systemów informatycznych, poszerza wiedzę studentów o obszary ściśle związane z głównym obszarem wiedzy kierunku informatyka. Student winien zaliczyć 2 przedmioty z 3, wg własnego wyboru. Niektóre z nich mogą być zalecane przy wyborze określonych specjalności dyplomowania.

Przedmioty kierunkowe - Modelowanie i analiza systemów informatycznych Punkty ECTS
2.1 Inteligentne techniki obliczeniowe 5
2.2 Organizacja i zarządzanie projektami informatycznymi 5
2.3 Metodyka projektowania systemów 5
2.4 Modelowanie oprogramowania w języku UML (tylko Elektryczny) 5

Grupa Przedmioty kierunkowe - Zastosowania informatyki uzupełnia, kompletuje i pogłębia wiedzę studentów zdobytą w trakcie studiów pierwszego stopnia. Student winien zaliczyć co najmniej 3 przedmioty, wg własnego wyboru, lub za radą opiekuna.

Przedmioty kierunkowe - Zastosowania informatyki Punkty ECTS
3.1 Zawansowane bazy danych 5
3.2 Programowanie równoległe i rozproszone 5
3.3 Zawansowane C++ 5
3.4 Obliczenia rozproszone w klastrach i gridach 5
3.5 Zawansowane technologie i bezpieczeństwo sieci komputerowych 5
3.6 Systemy czasu rzeczywistego 5

Przedmioty obowiązkowe - zawierają obowiązkową wiedzę z dziedziny fizyki oraz nauk ekonomiczno-społecznych. Przedmiotem obowiązkowym jest również Zjazd kierunkowy, w trakcie którego student zdobywa praktyczne umiejętności związane z materiałem przedmiotów roku 1.

Przedmioty obowiązkowe Punkty ECTS
4 Fizyczne podstawy transmisji i przechowywania informacji 4
5 Pozatechniczne aspekty działalności inżynieryjnej w informatyce 5
6 Zjazd kierunkowy 5

   

Program studiów magisterskich - przedmioty roku 2.

W ramach Niestacjonarnych Studiów Magisterskich na kierunku Informatyka studenci będą mogli dyplomować się na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych w specjalności: 

  • Systemy internetowe wspomagania zarządzania

Specjalność Systemy internetowe wspomagania zarządzania na Wydziale EiTI zorientowana jest na wykształcenie magistra inżyniera informatyka przygotowanego do projektowania i użytkowania złożonych systemów informatycznych, wykorzystujących możliwości jakie stwarzają sieci komputerowe. Oferta przedmiotów specjalności jest następująca:

Specjalność: Systemy internetowe wspomagania zarządzania Punkty ECTS
S1.1 Synteza mechanizmów decyzyjnych 5
S1.2 Architektury i technologie systemów internetowych 5
S1.3 Wspomaganie decyzji 5
S1.4 Informatyczne systemy zarządzania 5
S1.5 Zawansowane aplikacje internetowe 5
S1.6 Zarządzanie i harmonogramowanie procesów 5

Program studiów magisterskich - dyplomowanie

Student wybiera moment przystąpienia do wykonywania pracy dyplomowej. Może to nastąpić na początku roku akademickiego (początek października), bądź w połowie roku akademickiego (ostatnia dekada lutego). Przystąpienie do pracy dyplomowej połączone jest z wyborem tematu pracy i opiekuna. Zaleca się, aby w tym momencie student miał zaliczone wszystkie przedmioty specjalności, dopuszcza się, aby zostały 2 przedmioty jeszcze nie zaliczone.

Dyplomowanie 22 ECTS
Seminarium dyplomowe 2 ECTS
Pracownia dyplomowa 5 ECTS
Praca dyplomowa 15 ECTS

Pracochłonność wykonania pracy dyplomowej pozwala na jej przygotowanie w czasie semestru (dwa półsemestry), czas ten może być zwiększony do 1 roku.
Pracowania dyplomowa i praca dyplomowa wykonywane są pod okiem opiekuna.

Zaliczenie Seminarium dyplomowego wymaga przygotowania 2 prezentacji w PowerPoint opatrzonych nagranymi komentarzami ustnymi:

  • prezentacja wstępna
  • prezentacja końcowa, która jest podstawą prezentacji na egzaminie dyplomowym

Obie prezentacje zostaną udostępnione innym studentom w Internecie do dyskusji.

Studia kończy egzamin dyplomowy zdawany przed komisją egzaminacyjną Wydziału.