Bartosz Srebro ukończył studia na kierunku Informatyka Stosowana z wynikiem bardzo dobrym i otrzymał tytuł zawodowy magister inżynier.

Kilka słów od naszego absolwenta:

Studia na kierunku Informatyka Stosowana ze specjalnością Inżyniera Oprogramowania pozwoliły mi na poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu Informatyki oraz umożliwiły mi dalszy rozwój zawodowy i osobisty. Aktualnie jestem pracownikiem badawczo-dydaktycznym Katedry Informatyki w Akademii Tarnowskiej. Wiedza i umiejętności, które nabyłem podczas studiów, otworzyły mi dalszą drogę w ścieżce kariery naukowej. Dzięki czemu aktualnie uczestniczę w wielu interesujących i innowacyjnych projektach naukowych, które mają szansę nie tylko przyczynić się do rozwoju nauki, ale także do polepszenia aspektów życia wielu ludzi.

W ramach pracy magisterskiej dokonałem analizy i porównania istniejących rozwiązań chmurowych wykorzystywanych w Internecie Rzeczy. Do przeprowadzenia analizy wykorzystałem wiedzę zaczerpniętą z publikacji naukowych oraz z dokonanego porównania różnych aspektów istniejących już systemów informatycznych o podobnej specyfice. Wnioski wyciągnięte z dokonanej analizy posłużyły następnie do opracowania autorskiego systemu chmurowego pozwalającego na zdalne zarządzanie oraz aktualizację urządzeń IoT. Aspektem badawczym mojej pracy było zweryfikowanie, czy przeprowadzona analiza i wyciągnięte z niej wnioski były prawidłowe. W tym celu opracowany prototyp systemu poddany został odpowiednim badaniom, które miały za zadanie zmierzyć najważniejsze parametry techniczne systemu oraz określić w jakim stopniu spełnia on przedstawione na początku pracy wymagania. Otrzymane wyniki porównane zostały z wynikami innych, istniejących już systemów informatycznych Internetu Rzeczy.

Studia w Ośrodku Kształcenia na Odległość pozwoliły mi pogodzić pracę ze studiami, jednocześnie pozostawiając czas na własne hobby i zainteresowania. Przygotowany program studiów pozwala na dużą elastyczność w zakresie wyboru kursów oraz terminu ich realizacji. Uważam, że studia w Ośrodku Kształcenia na Odległość są dobrym rozwiązaniem dla każdego kto ceni sobie czas oraz chce i potrafi samodzielnie zorganizować swoją pracę.