Weronika Niemirska ukończyła studia na kierunku Informatyka Stosowana z wynikiem bardzo dobrym i otrzymała tytuł zawodowy magister inżynier.

Kilka słów od naszego absolwenta:

Doświadczenie w branży IT, w roli analityka biznesowego zdobywam od 2019 roku. Uczestniczyłam w wielu projektach dotyczących m.in bankowości i ubezpieczeń, ochrony zdrowia, aplikacji lojalnościowych. Do moich obowiązków należy zbieranie i analiza wymagań od interesariuszy i opisanie ich w sposób umożliwiający implementację funkcjonalności przez deweloperów. W projektach, w których pełnię rolę analityka wiodącego koordynuję również cały proces analizy w projekcie oraz nadzoruję pracę pozostałych analityków. Na co dzień blisko współpracuję z zespołem deweloperskim, designerami oraz działem zapewnienia jakości. Praca w interdyscyplinarnym środowisku jest dla mnie pasjonująca, ale stanowi również wyzwanie, które było jedną z motywacji rozpoczęcia studiów na kierunku Informatyka Stosowana.

Przy wyborze studiów kierowałam się przede wszystkim chęcią poszerzenia wiedzy w dziedzinie wytwarzania oprogramowania, usystematyzowanie już zdobytych informacji i weryfikacji jak poznane przeze mnie w pracy praktyki w branży IT mają się do założeń teoretycznych.

Wybrany przeze mnie kierunek pozwalał na dużą dowolność w dobrze realizowanych przedmiotów, które odpowiadały moim zainteresowaniom. Jednocześnie niestacjonarna formuła studiów pozwoliła mi na kontynuowanie mojej kariery zawodowej w pełnym zakresie godzin.  

Zwieńczeniem studiów było napisanie pracy, której temat to: Wpływ pandemii COVID-19 i pracy zdalnej na zarządzanie wymaganiami w projektach informatycznych. Formułując temat pracy dyplomowej zależało mi, by odpowiadał on moim zainteresowaniom zawodowym a jednocześnie dotyczył zagadnień, w którym mogę jeszcze bardziej poszerzyć moje kompetencje.

Celem pracy mojej pracy magisterskiej było zbadanie wpływu pracy zdalnej rozpowszechnionej podczas pandemii COVID-19 na sposób zarządzania wymaganiami w projektach IT. Do tej pory powstało wiele publikacji na temat skutków pracy zdalnej na zdrowie i styl życia pracowników oraz wyzwań, jakie stoją przed pracodawcami, aby zapewnić komfort dla zatrudnionych osób, niewiele było jednak analiz traktujących o tym, jak te zmiany wpłynęły na metodyki i narzędzia stosowane w procesie wytwarzania oprogramowania w ramach projektu informatycznego. Swoje wnioski oparłam o badanie ankietowe przeprowadzone na osobach pracujących w projektach informatycznych oraz o literaturę fachową.

W ramach pracy opisałam klasyfikację wymagań w projektach informatycznych, atrybuty jakości wymagań oraz zarządzanie wymaganiami w ramach każdego z etapu cyklu życia wymagania. Zebrałam najlepsze praktyki dotyczące analizy, definiowania oraz dokumentowania wymagań oraz narzędzi i metodyk, które mogą zostać w tym celu wykorzystane. Następnie krótko opisałam pandemię COVID-19 – historię oraz skutki, w tym wprowadzenie powszechnej pracy zdalnej – jej pozytywne i negatywne aspekty oraz zalecenia mające na celu zwiększenie efektywności i dobrostanu psychicznego pracowników. 

W kolejnej części pracy skupiłam się na przedstawieniu i opisaniu wyników badania, które zostało przeprowadzone w formie ankiety. Badanie miało na celu potwierdzenie hipotezy, że praca zdalna mogła znacząco wpłynąć na jakość i sposób zarządzania wymaganiami w projektach informatycznych oraz zapoznanie się z rodzajem usprawnień, które organizacje wprowadziły podczas pracy zdalnej, by zachować a może nawet zwiększyć efektywność pracy w projektach IT.