Dostarczenie dokumentów

Osoby zakwalifikowane na internetowe studia niestacjonarne drugiego w roku akademickim 2024/2025 stopnia na kierunkach:

 • Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa,
 • Informatyka,
 • Informatyka Stosowana,

przyjmowane są w Biurze Ośrodka Kształcenia na Odległość PW z dokumentami w dniach:

terminy wkrótce

Adres Ośrodka Kształcenia na Odległość:

Gmach Główny PW pok. 324 III p.

Pl. Politechniki 1

00-661 Warszawa

Kandydaci są zobowiązani dostarczyć następujące dokumenty:

UWAGA: Biuro Ośrodka nie wykonuje kserokopii dokumentów

 • oryginał dyplomu (do wglądu) wraz z czytelną kserokopią (odpis dyplomu nie jest kserokopią) – w przypadku braku dyplomu oryginał zaświadczenia z uczelni z informacją o uzyskaniu tytułu inż. lub lic. oraz zobowiązanie dostarczenia dyplomu   (pobierz),
 • oryginał suplementu (do wglądu) wraz z czytelną kserokopią,
 • CV,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • 2 fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35×45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

Zakwalifikowani kandydaci z dyplomami wydanymi poza polskim systemem edukacji (innym niż IB lub EB) zobowiązani są złożyć dodatkowo:

 • tłumaczenie dyplomu na język polski,
 • apostille lub legalizacja dyplomu,
 • oświadczenie o uprawnieniu do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dyplomu.

UWAGA:

Składając kserokopie dokumentów, należy mieć ze sobą ich oryginały aby umożliwić poświadczenie składanych kopii.
Niezłożenie dokumentów w terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przez osobę  upoważnioną. W przypadku składania dokumentów w imieniu kandydata należy mieć ze sobą wypełnione i podpisane: