Zasady rekrutacji

Procedura rekrutacyjna

Rekrutacja prowadzona jest w terminach zgodnych z terminarzem publikowanym na stronie  https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-I-i-II-stopnia/Studia-niestacjonarne-I-stopnia.

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia I-go stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości (matury).

W ramach procedury rekrutacyjnej należy:

 • dokonać obowiązkowego zapisu elektronicznego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK pod adresem: www.zapisy.pw.edu.pl
 • terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej i złożyć wymagane dokumenty
 • Kandydaci wybierają specjalność w momencie zapisu na studia.

Wymagane dokumenty

W trakcie trwania zapisów kandydat otrzymuje indywidualne konto do systemu IRK i może logować się do systemu wielokrotnie, w celu uzupełnienia/zmiany danych i dołączenia dokumentów wymaganych w formie elektronicznej. Na etapie zapisu elektronicznego konieczne jest dołączenie:

 • fotografii (w formacie JPG nie przekraczającej 250kB wykonanej zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • skanu świadectwa dojrzałości (matury). 

Po rejestracji elektronicznej należy dostarczyć do biura Ośrodka Kształcenia na Odległość PW dokumenty, szczegóły znajdą Państwo w zakładce Dostarczenie dokumentów.

Kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą  obowiązuje procedura legalizacji dokumentu.

Badania lekarskie dla kandydatów na studia - dowiedz się więcej

Zasady przyjęć

 • Decyzje o przyjęciu na studia I stopnia podejmują Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, na podstawie analizy dokumentów dostarczonych przez kandydata. 
 • Przyjmowani są wszyscy kandydaci spełniający warunki formalne o ile ich liczba nie przekracza limitów rekrutacyjnych.
 • W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit miejsc o przyjęciu decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Podstawę kwalifikacji stanowi wówczas suma punktów uzyskanych w wyniku egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów: matematyki, języka obcego i fizyki.
  W procedurze kwalifikacyjnej stosowane są reguły opisane w zasadach przyjęć na studia stacjonarne I stopnia.
 • O decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kandydaci są zawiadamiani pocztą elektroniczną i zwykłą.
 • Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora PW w trybie i terminach określonych w decyzji.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia w danym roku akademickim podawane są na stronie głównej PW Czytaj więcej >>