Zasady rekrutacji

Procedura rekrutacyjna

Informacje o rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia w danym roku akademickim podawane są na stronie głównej PW: Niestacjonarne II stopnia / Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie / Strona główna - Biuro ds. Przyjęć na Studia (pw.edu.pl)

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia II-go stopnia jest:

 • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 
 • posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na określonym kierunku studiów. Niezbędne kompetencje, zdefiniowane są poprzez efekty uczenia się osiągane na odpowiadających studiach I stopnia prowadzonych przez Wydział.

W ramach procedury rekrutacyjnej należy:

 • dokonać obowiązkowego zapisu elektronicznego,
 • terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej i złożyć wymagane dokumenty,
 • Kandydaci wybierają specjalność w momencie zapisu na studia.

Wymagane dokumenty

W trakcie trwania zapisów kandydat otrzymuje indywidualne konto do systemu i może logować się do systemu wielokrotnie, w celu uzupełnienia/zmiany danych i dołączenia dokumentów wymaganych w formie elektronicznej. Na etapie zapisu elektronicznego konieczne jest dołączenie:

 • fotografii (w formacie JPG nie przekraczającej 250kB wykonanej zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • skanu dyplomu/zaświadczenia (w przypadku niewystawionego dyplomu), 
 • skanu suplementu,
 • CV (życiorys). 

Po rejestracji elektronicznej i zakwalifikowaniu na studia należy dostarczyć do Biura Ośrodka Kształcenia na Odległość PW dokumenty, szczegóły w zakładce Dostarczanie dokumentów.

Kandydaci, absolwenci innych uczelni, którzy nie posiadają oryginału dyplomu, gdyż nie został on jeszcze wystawiony przez macierzystą uczelnię, dostarczają zaświadczenie o zdaniu egzaminu dyplomowego oraz zobowiązanie dostarczenia oryginału dyplomu w terminie określonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (zwykle do 6 tygodni).

Kandydatów, którzy uzyskali dyplom pierwszego stopnia za granicą obowiązuje procedura legalizacji dyplomu. 

Po przyjęciu na studia skierowanie do lekarza medycyny pracy będzie dostępne - dowiedz się więcej.

Zasady przyjęć

Zasady przyjęć na studia / Niestacjonarne II stopnia / Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie / Strona główna - Biuro ds. Przyjęć na Studia (pw.edu.pl)

 • Decyzje o przyjęciu na studia II stopnia podejmują Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, na podstawie analizy dokumentów dostarczonych przez kandydata.  W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej. 
 • O decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kandydaci są zawiadamiani pocztą elektroniczną i zwykłą.
 • Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora PW w trybie i terminach określonych w decyzji.