Zasady rekrutacji

Procedura rekrutacyjna

Rekrutacja prowadzona jest w terminach zgodnych z terminarzem publikowanym na stronie  https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-I-i-II-stopnia/Studia-niestacjonarne-II-stopnia.

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia II-go stopnia jest:

 • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz
 • posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na określonym kierunku studiów. Niezbędne kompetencje, zdefiniowane są poprzez efekty uczenia się osiągane na odpowiadających studiach I stopnia prowadzonych przez Wydział.

W ramach procedury rekrutacyjnej należy:

 • dokonać obowiązkowego zapisu elektronicznego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK pod adresem: www.zapisy.pw.edu.pl
 • terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej i złożyć wymagane dokumenty
 • Kandydaci wybierają specjalność w momencie zapisu na studia.

Wymagane dokumenty

W trakcie trwania zapisów kandydat otrzymuje indywidualne konto do systemu IRK i może logować się do systemu wielokrotnie, w celu uzupełnienia/zmiany danych i dołączenia dokumentów wymaganych w formie elektronicznej. Na etapie zapisu elektronicznego konieczne jest dołączenie:

 • fotografii (w formacie JPG nie przekraczającej 250kB wykonanej zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • skanu dyplomu/zaświadczenia (w przypadku nie wystawionego dyplomu), 
 • skanu suplementu,
 • CV (życiorys). 

Po rejestracji elektronicznej należy dostarczyć do biura Ośrodka Kształcenia na Odległość PW dokumenty, szczegóły w zakładce Dostarczanie dokumentów.

Kandydaci, absolwenci innych uczelni, którzy nie posiadają oryginału dyplomu, gdyż nie został on jeszcze wystawiony przez macierzystą uczelnię, dostarczają zaświadczenie o zdaniu egzaminu dyplomowego oraz zobowiązanie dostarczenia oryginału dyplomu w terminie określonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (zwykle do 6 tygodni).

Kandydatów, którzy uzyskali dyplom pierwszego stopnia za granicą obowiązuje procedura legalizacji dyplomu. 

Badania lekarskie dla kandydatów na studia - dowiedz się więcej

 

Zasady przyjęć

 • Decyzje o przyjęciu na studia II stopnia podejmują Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, na podstawie analizy dokumentów dostarczonych przez kandydata.  W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej. 
 • Dla zakwalifikowanych kandydatów wymagających uzupełnienia kompetencji Dziekan wydziału przyjmującego wyznacza przedmioty uzupełniające o łącznym wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS. Przedmioty te kandydat ma obowiązek zaliczyć w podanym przez Dziekana terminie.
 • Kandydat, którego poziom kompetencji skutkowałyby obowiązkiem realizacji przedmiotów uzupełniających o łącznym wymiarze przekraczającym 30 punktów ECTS nie jest przyjmowany na studia II stopnia.
 • Jeśli liczba kandydatów spełniających warunki formalne i kompetencyjne przekracza liczbę miejsc Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w pierwszej kolejności przyjmuje kandydatów, którzy mają kompetencje wystarczające do studiowania wybranego kierunku bez konieczności uzupełnień, a następnie wybierani są kandydaci o kompetencjach najbardziej zbliżonych do wymaganych do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Kompetencje osiągane poza systemem kształcenia wyższego mogą być oceniane przez Komisję w rozmowie kwalifikacyjnej.
 • O decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kandydaci są zawiadamiani pocztą elektroniczną i zwykłą.
 • Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora PW w trybie i terminach określonych w decyzji.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia w danym roku akademickim podawane są na stronie głównej PW Czytaj więcej >>