Dostarczenie dokumentów

Kandydaci  na internetowe studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunkach:

 • Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa
 • Informatyka
 • Informatyka Stosowana

rozpoczynające się od semestru zimowego w roku akademickim  2021/2022 będą przyjmowani w Biurze Ośrodka Kształcenia na Odległość PW z dokumentami w dniach:

 • 8 września godz. 8:00-15:00
 • 9 września godz. 10:00-18:00
 • 10 września godz. 10:00-18:00 
 • 11 września godz. 9:00-13:00
 • 13 września godz. 8:00-15:00
 • 14 września godz. 8:00-15:00
 • 15 września godz. 10:00-18:00

Adres Ośrodka Kształcenia na Odległość:

Gmach Główny PW pok. 324 III p.

Pl. Politechniki 1

00-661 Warszawa

Kandydaci są zobowiązani dostarczyć następujące dokumenty:

UWAGA: Biuro Ośrodka nie wykonuje kserokopii dokumentów

 • oryginał dyplomu (do wglądu) wraz z kserokopią – w przypadku braku dyplomu oryginał zaświadczenia z uczelni z informacją o uzyskaniu tytułu inż. lub lic. oraz zobowiązanie dostarczenia dyplomu (pobierz)
 • oryginał suplementu (do wglądu) wraz z kserokopią
 • CV
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • 2 fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35×45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,

Zakwalifikowani kandydaci z dyplomami wydanymi poza polskim systemem edukacji (innym niż IB lub EB) zobowiązani są złożyć dodatkowo:

 • tłumaczenie dyplomu na język polski,
 • apostille lub legalizacja dyplomu ,
 • oświadczenie o uprawnieniu do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dyplomu

UWAGA:

Składając kserokopie dokumentów, należy mieć ze sobą ich oryginały aby umożliwić poświadczenie składanych kopii.
Niezłożenie dokumentów w terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przez osobę  upoważnioną. W przypadku składania dokumentów w imieniu kandydata należy mieć ze sobą wypełnione i podpisane:

 • pełnomocnictwo (pobierz)
 • komplet dokumentów
 • dokument tożsamości.