Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa

Program studiów II stopnia - Wydział Mechatroniki

Kończąc studia uzyskujesz kwalifikację pełną na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji i odpowiadającym mu poziomie europejskiej ramy kwalifikacji (wykształcenie wyższe, drugiego stopnia, tytuł magister inżynier). Kwalifikacje opisane są poprzez zestaw efektów kształcenia. To są nowe pojęcia i zostały wprowadzone po to, aby móc porównywać poziom wykształcenia uzyskanego na różnych uczelniach. Ma to również ułatwić podejmowanie i kontynuowanie studiów w europejskich ośrodkach akademickich czyli zapewnić tzw. mobilność międzynarodową. Pojęcie kwalifikacji należy rozumieć jako poziom wykształcenia, a efekty kształcenia określają kompetencje uzyskane w wyniku studiów. To efekty kształcenia określają co wiesz i umiesz po ukończeniu studiów. Efekty kształcenia zastąpiły dawniej stosowane standardy kształcenia. Na poziomie krajowym zostały zdefiniowane obszarowe efekty kształcenia podzielone na 3 grupy: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne. W odniesieniu do kierunków studiów magisterskich obowiązują efekty kształcenia w obszarze nauk technicznych. Studiując na danym kierunku uzyskujesz kierunkowe efekty kształcenia, które w pełni pokrywają się z efektami obszarowymi. Każdy prowadzony przedmiot ma ściśle zdefiniowane efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych. Opisy przedmiotów w postaci kart przedmiotów (sylabusów) zawierają tematykę zajęć oraz efekty jakie uzyskasz w ramach tego przedmiotu, a także w jaki sposób prowadzący przedmiot sprawdzi te efekty. Sylabusy przedmiotów dostępne w USOSweb.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwenci specjalności Automatyka posiadają kompetencje w zakresie projektowania urządzeń i nowoczesnych systemów automatyki realizowanych w technice komputerowej lub elektronicznej, przy wykorzystaniu różnorodnych urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Potrafią efektywnie stosować techniki komputerowe i oprogramowanie do celów analizy i syntezy złożonych układów regulacji, modelowania statyki i dynamiki układów, oraz tworzenia i wdrażania systemów sterowania nadrzędnego. Dzięki rozszerzonej wiedzy z dziedziny informatyki są w stanie integrować i rozbudowywać różne systemy IT stosowane w przemyśle. Wiedzą, jak wykorzystać techniki sztucznej inteligencji do projektowania układów sterowania, czy też analizy dużych zbiorów danych. Absolwenci specjalności oprócz możliwości pracy w przedsiębiorstwach produkujących i dostarczających sprzęt automatyki oraz w firmach eksploatujących zaawansowane układy automatyki są przygotowani do podjęcia pracy w biurach projektowych, ośrodkach naukowo-badawczych, na uczelniach. Absolwenci mogą podjąć pracę w firmach o charakterze ekonomicznym i finansowym, w których stosowane są nowoczesne metody podejmowania decyzji i analizy systemowej.

Podstawowe grupy przedmiotów na kierunku Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa

Grupa przedmiotów Liczba oferowanych przedmiotów Minimum punktów ECTS Razem
1. Przedmioty podstawowe 2 z 4 10 48 ECTS w 1. roku
2. Przedmioty kierunkowe - Modelowanie i analiza systemów informatycznych 2 z 3 10  
3. Przedmioty kierunkowe - Zastosowania informatyki 3 z 8 15  
4. Fizyka 1 3  
5. Przedmioty ekonomiczno - społeczne 1 2  
6. Zjazd kierunkowy 1 5  
7. Przedmioty specjalności 4 20 42 ECTS w 2. roku
8. Publication and Presentation of Research Results 1 3  
9. Dyplomowanie 2 22  
  Seminarium dyplomowe 1 2  
  Praca dyplomowa 1 20  
Razem   15  90  90 

Szczegółowy harmonogram uruchomień przedmiotów:

Plan uruchomienia przedmiotów zawiera harmonogram prowadzenia przedmiotów inżynierskich, które należy uzupełnić w ramach różnic programowych:

Szczegółowe zasady rejestracji są dostępne do pobrania pod linkiem:

Wymagania rejestracyjne (.jpg, 142,44 kB)