Informatyka Stosowana

Program studiów II stopnia - Wydział Elektryczny

Kończąc studia uzyskujesz kwalifikację pełną na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji i odpowiadającym mu poziomie europejskiej ramy kwalifikacji (wykształcenie wyższe, drugiego stopnia, tytuł magister inżynier). Kwalifikacje opisane są poprzez zestaw efektów kształcenia. To są nowe pojęcia i zostały wprowadzone po to, aby móc porównywać poziom wykształcenia uzyskanego na różnych uczelniach. Ma to również ułatwić podejmowanie i kontynuowanie studiów w europejskich ośrodkach akademickich czyli zapewnić tzw. mobilność międzynarodową. Pojęcie kwalifikacji należy rozumieć jako poziom wykształcenia, a efekty kształcenia określają kompetencje uzyskane w wyniku studiów. To efekty kształcenia określają co wiesz i umiesz po ukończeniu studiów. Efekty kształcenia zastąpiły dawniej stosowane standardy kształcenia. Na poziomie krajowym zostały zdefiniowane obszarowe efekty kształcenia podzielone na 3 grupy: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne. W odniesieniu do kierunków studiów magisterskich obowiązują efekty kształcenia w obszarze nauk technicznych. Studiując na danym kierunku uzyskujesz kierunkowe efekty kształcenia, które w pełni pokrywają się z efektami obszarowymi. Każdy prowadzony przedmiot ma ściśle zdefiniowane efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych. Opisy przedmiotów w postaci kart przedmiotów (sylabusów) zawierają tematykę zajęć oraz efekty jakie uzyskasz w ramach tego przedmiotu, a także w jaki sposób prowadzący przedmiot sprawdzi te efekty. Sylabusy przedmiotów dostępne w USOSweb.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia ma szczegółową wiedzę i umiejętności w zakresie analizy funkcjonowania, metod projektowania, modelowania, konstrukcji i eksploatacji sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz zastosowania nowoczesnych technik przetwarzania, przechowywania i prezentowania danych przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych i multimedialnych. Wiedza i umiejętności, które posiada umożliwia szybkie adaptowanie się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Absolwent posiada umiejętność analizowania problemów i wyciągania wniosków oraz podejmowania decyzji. Umie współdziałać w zespole, organizować i zarządzać pracą zespołu. Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako pracownik naukowy, projektant i twórca oprogramowania, kierownik zespołów programistycznych, analityk i administrator złożonych systemów informatycznych, projektant, twórca i administrator sieci komputerowych, specjalista od bezpieczeństwa systemów informatycznych. Absolwent zna trendy rozwojowe w dziedzinie informatyki i rozumie konieczności podnoszenia własnych kwalifikacji.

Podstawowe grupy przedmiotów na kierunku Informatyka Stosowana

Grupa przedmiotów Liczba oferowanych przedmiotów Minimum punktów ECTS Razem
1. Przedmioty podstawowe 2 z 4 10 48 ECTS w 1. roku
2. Przedmioty kierunkowe - Modelowanie i analiza systemów informatycznych 2 z 3 10  
3. Przedmioty kierunkowe - Zastosowania informatyki 3 z 6 15  
4. Fizyka 1 4  
5. Przedmioty ekonomiczno - społeczne 1 5  
6. Zjazd kierunkowy 1 5  
7. Przedmioty specjalności 4 20 42 ECTS w 2. roku
8. Dyplomowanie 2 22  
  Seminarium dyplomowe 1 2  
  Praca dyplomowa 1 20  
Razem   15  90  90 

Szczegółowy harmonogram uruchomień przedmiotów:

Plan uruchomienia przedmiotów zawiera harmonogram prowadzenia przedmiotów inżynierskich, które należy uzupełnić w ramach różnic programowych:

Szczegółowe zasady rejestracji są dostępne do pobrania pod linkiem Pobierz.